INSTRUKCJA PRZEKAZYWANIA DANYCH Z KIN DO PISF
W PRZYPADKU, GDY PODMIOT PROWADZĄCY KINO NIE WYŚWIETLAŁ FILMÓW

 

Formularz do pobrania dostępny jest na stronie https://pisf.pl/dokumenty-do-pobrania/.

 

1.     Pobierz plik pn. „Formularz – dane dzienne z kin, obowiązuje od 4.03.2020 r.”.

 

 

 

2.     W arkuszu pn. „boxoffice.gov.pl” wprowadź dane kina (pełna nazwa podmiotu prowadzącego kino, pełna
nazwa kina, adres kina: ulica, nr budynku, kod pocztowy, miejscowość).

Dane wprowadzone w formularzu muszą być takie same jak zarejestrowane w systemie https://boxoffice.gov.pl/.

 

 

3.     W kolumnie nr 1 „Dzień, za który sporządzono formularz przekazywania danych” wprowadź datę w formacie DD.MM.RRRR, kiedy podmiot prowadzący kino nie wyświetlał filmów.

 

4.     Kolumnę nr 2 „Data sporządzenia formularza przekazywania danych” uzupełnij w formacie DD.MM.RRRR 
zgodnie z dniem sporządzenia pliku.

 

5.     Kolumnę nr 3 „Identyfikator filmu wyświetlanego w kinie” uzupełnij indywidualnym identyfikatorem
pn. „BRAK SEANSÓW” (02DO0001).
Identyfikator dostępny jest w serwisie https://boxoffice.gov.pl/ oraz na BIP PISF.

 

6.     Kolumnę  nr 4 „Sala” uzupełnij znakiem „0”.

 

7.     Rubrykę nr 5 „Godzina seansu” pozostaw pustą.

 

8.     Pozycję nr 6 „Liczba widzów” uzupełnij znakiem „0”.

 

9.     W komórce „Liczba sprzedanych biletów” wprowadź znak „0”.

 

10.  Kolumnę nr 8 „Nazwa rodzaju biletów sprzedawanych w danym kinie” pozostaw pustą.

 

11.  Rubrykę nr 9 „Nazwa rodzaju zaakceptowanych znaków legitymacyjnych uznawanych w danym kinie”
 pozostaw pustą.

 

12.  W pozycji nr 10 „Wysokość przychodów z tytułu sprzedanych biletów” wprowadź znak „0”.

 

13.  Plik opatrz podpisem elektronicznym, a następnie przekaż za pośrednictwem serwisu boxoffice.gov.pl
zgodnie z obowiązującymi ustawowymi terminami.

 

 

UWAGA: Podpis może złożyć tylko osoba reprezentująca dany podmiot. W przypadku chęci upoważnienia osób trzecich
konieczne jest złożenie pisemnego pełnomocnictwa.