Informacja o raportowaniu danych z kin do PISF

 

Od 4 marca 2020 r. podmioty prowadzące kina mają obowiązek przekazywania do PISF informacji o liczbie widzów, sprzedanych biletów i zaakceptowanych znakach legitymacyjnych, przychodach  z tytułu sprzedaży biletów w odniesieniu do każdego filmu wyświetlanego w danym dniu oraz miesięczne dane o przychodach z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie. Sposób przekazywania oraz zakres danych jest określony i regulowany ustawą o kinematografii.

 

 

 

 

I.   KONTAKT

 

 

 

par@pisf.pl

 

 

 

 

info.boxoffice@pisf.pl

 

 

 

boxoffice@pisf.pl

Pytania związane z postępowaniami administracyjnymi w sprawie nieprzekazania do PISF danych oraz oświadczenia o nieczynności kina.

 

Pytania związane z identyfikatorami filmowymi, raportowaniem danych z kin do PISF i serwisem boxoffice.gov.pl, a także upoważnienia innych osób do podpisu plików z przekazywanymi danymi.

 

Opatrzone podpisem elektronicznym pliki z danymi miesięcznymi o przychodach z tyt. wyświetlania filmów
i reklam w kinie.

 

 

Wydział Obsługi i Analiz Raportów pracuje w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:15 – 16:15.

 


 

Sylwia Pudłowska

sylwia.pudlowska@pisf.pl

T.: [+48] 22 10 26 445

 

Piotr Stańczak

piotr.stanczak@pisf.pl

T.: [+48] 22 10 26 408

 

Aleksandra Gładysz

aleksandra.gladysz@pisf.pl

T.: [+48] 22 10 26 422

 


 

II.                PODSTAWA PRAWNA

 

 

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051321111/U/D20051111Lj.pdf)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 stycznia 2020 r.  w sprawie przekazywania danych Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej przez podmioty prowadzące kino (https://bip.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/20200219_DK_Za%c5%82%c4%85cznik%20nr%201.pdf)

 

 

 

 

III.             IDENTYFIKATOR FILMU

 

Zgodnie z ustawą o kinematografii:

„Art. 8. 1. Instytut realizuje zadania z zakresu polityki państwa w dziedzinie kinematografii, w szczególności przez:

11) nadawanie każdemu filmowi wyświetlanemu w kinie indywidualnego identyfikatora publikowanego na stronie podmiotowej Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej;”

 

Identyfikator filmowy to indywidualny kod przypisywany do danego tytułu filmowego dostępny w formie numerycznej. Nadawany jest automatycznie po uzupełnieniu informacji o filmie
w systemie boxoffice.gov.pl przez pracownika PISF.

 

Identyfikatory dostępne są po zalogowaniu na stronie https://boxoffice.gov.pl/ w zakładce „Filmy” oraz w BIP PISF. W przypadku braku wyszukiwanego identyfikatora w systemie należy skontaktować się z pracownikiem PISF w celu jego nadania (adres e-mail info.boxoffice@pisf.pl).

W treści zgłoszenia należy zawrzeć następujące informacje o filmie: tytuł polski, tytuł oryginalny, kraj i rok produkcji, wersja wyświetlania (2D/ 3D) i językowa (lektor/ dubbing/ napisy/ oryginalna) filmu, gatunek oraz nazwa dystrybutora.

 

 

 

Zapis danych w identyfikatorze na przykładzie filmu „Mistrz”:

 

 

20202DO0648

 

2020 – rok produkcji filmu,

2D – wersja filmu w technologii 2D/3D,

O – wersja filmu z napisami (T)/ dubbingiem (D)/ oryginalna (O)/ lektor (L),

0648 – liczba porządkowa systemu boxoffice.gov.pl.

 

 

 

 

 

STANOWISKO POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ
WS. NADAWANIA IDENTYFIKATORÓW DLA FILMÓW

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 11) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 257, 167) („Ustawa o kinematografii”), Polski Instytut Sztuki Filmowej („Instytut”), nadaje każdemu filmowi wyświetlanemu w kinie indywidualny identyfikator, który następnie jest publikowany na stronie podmiotowej Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie natomiast z art. 4 ust.1 Ustawy o kinematografii: „Filmem jest utwór dowolnej długości,  w tym utwór dokumentalny lub animowany, złożony z serii następujących po sobie obrazów z dźwiękiem lub bez dźwięku, utrwalonych na jakimkolwiek nośniku umożliwiającym wielokrotne odtwarzanie, wywołujących wrażenie ruchu i składających się na oryginalną całość, wyrażającą akcję (treść) w indywidualnej formie, a ponadto, z wyjątkiem utworów dokumentalnych i animowanych, przewidziany do wyświetlania w kinie jako pierwszym polu eksploatacji w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Filmem jest również utwór, który z powodu okoliczności niezawinionych nie został wyświetlony w kinie.”

 

Jeżeli kino ma w swoim repertuarze wydarzenia biletowane, np. maratony filmowe, bajkowe poranki, festiwale etc., to zgodnie z Ustawą o kinematografii, indywidualny identyfikator nadaje się dla każdego filmu osobno, a nie dla danego wydarzenia.

Przykład: Jeżeli „Poranek z bajkami” to godzinny seans 4 bajek, należy nadać indywidualny identyfikator dla każdego wyświetlanego filmu, a w raporcie przekazywanym do Instytutu uwzględnić 4 identyfikatory, natomiast przychód z biletu należy rozbić na 4 pozycje i przypisać je w raporcie dla każdego identyfikatora.

 

Jednocześnie zgodnie z art. 2 ust. 1 lit a) Ustawy o kinematografii, ustawy nie stosuje się m. in. do audiowizualnej rejestracji wykonań utworów słownych,
słowno-muzycznych, muzycznych i scenicznych.
W związku z powyższym w raportach przekazywanych do Instytutu nie należy uwzględniać ani nadawać indywidualnych identyfikatorów dla znajdujących się w repertuarze wydarzeń takich jak np. retransmisje koncertów, oper, spektakli teatralnych, streamingów meczy etc., ponieważ nie spełniają one przesłanek filmu, określonych w art. 4 Ustawy o kinematografii.

 

 

 

 

IV.               ZASADY RAPORTOWANIA DANYCH

 

Zgodnie z ustawą o kinematografii:

Art. 19a. 1. Podmiot prowadzący kino przekazuje Instytutowi:

1)   dzienne dane o liczbie widzów, liczbie sprzedanych biletów i zaakceptowanych znakach legitymacyjnych oraz przychodach z tytułu sprzedaży biletów w odniesieniu do każdego filmu wyświetlanego w danym dniu;

2)   miesięczne dane o przychodach z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie.

2. Jeżeli podmiot prowadzi więcej niż jedno kino, przekazuje Instytutowi dane, o których mowa w ust. 1, odrębnie dla każdego kina.

3. Dane, o których mowa w ust. 1:

1)   pkt 1, są przekazywane dwa razy w tygodniu: w pierwszym dniu, który nie jest dniem wolnym od pracy, następującym po każdej niedzieli – za piątek, sobotę i niedzielę,
oraz w dniu, który nie jest dniem wolnym od pracy, poprzedzającym każdą sobotę – za poniedziałek, wtorek, środę i czwartek,

2)   pkt 2, są przekazywane w pierwszym dniu miesiąca, który nie jest dniem wolnym od pracy, następującym po miesiącu, którego dotyczą – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przy użyciu dokumentów elektronicznych w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320) albo przez formularz elektroniczny udostępniony na stronie podmiotowej Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej.”

 

Dzienne dane o liczbie widzów, liczbie sprzedanych biletów i zaakceptowanych znakach legitymacyjnych oraz przychodach z tytułu sprzedaży biletów w odniesieniu do każdego filmu wyświetlanego w danym dniu należy przekazywać dwa razy w tygodniu:

·       za weekend (piątek, sobota, niedziela) – w pierwszym dniu, który nie jest dniem wolnym od pracy, następującym po każdej niedzieli;

·       za tydzień (poniedziałek, wtorek, środę i czwartek) – w dniu, który nie jest dniem wolnym od pracy, poprzedzającym każdą sobotę.

 

W celu przekazania danych dziennych należy wgrać uzupełniony o wymagane informacje, opatrzony podpisem elektronicznym plik do systemu https://boxoffice.gov.pl/ (po zalogowaniu na konto użytkownika). Instrukcja uzupełniania formularzy oraz użytkowania systemu dostępna jest na stronie https://boxoffice.gov.pl/ pn. „Instrukcja wypełniania raportu”. Nie ma możliwości wgrania do systemu pliku, który zawiera błędy formalne.

 

 

 

Miesięczne dane o przychodach z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie są przekazywane w pierwszym dniu miesiąca, który nie jest dniem wolnym od pracy, następującym
po miesiącu, którego dotyczą.

W celu przekazania danych miesięcznych o przychodach z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie należy uzupełniony o wymagane informacje, opatrzony podpisem elektronicznym plik przesłać na adres e-mail boxoffice@pisf.pl.

 

 

 

Formularze dostępne są do pobrania na stronie internetowej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (https://pisf.pl/dokumenty-do-pobrania/#), portalu https://boxoffice.gov.pl/ oraz w BIP PISF. 

 

Formularze należy wypełniać odrębnie dla każdego kina.

 

W przypadku nieosiągania przez podmiot prowadzący kino przychodów z tytułu sprzedaży biletów oraz wyświetlania filmów i reklam w kinie lub gdy wszystkie dane o liczbie widzów, liczbie sprzedanych biletów i zaakceptowanych znakach legitymacyjnych wynoszą 0, podmiot prowadzący kino jest zwolniony z konieczności przesyłania danych we wskazanych okresach.

WAŻNE: Dane dotyczące bezpłatnych pokazów, których liczba widzów lub zaakceptowane znaki legitymacyjne są znane, należy uwzględnić w formularzu z danymi dziennymi.

 

 

Oświadczenia związane z okresami nieczynności kina można przesłać za pośrednictwem:

 

·       poczty tradycyjnej – pismo opatrzone podpisem tradycyjnym.

Dane adresowe:

Wydział Obsługi i Analiz Raportów

Polski Instytut Sztuki Filmowej

ul. Leona Kruczkowskiego 2

00-412 Warszawa

 

·       lub poczty e-mail – dokument opatrzony podpisem elektronicznym.

Adres e-mail:  par@pisf.pl.

 

Istnieje również możliwość przesłania formularza z identyfikatorem pn. „BRAK SENASÓW” (02DO0001) za pośrednictwem systemu zgodnie z terminem raportowania. Identyfikatora „BRAK SEANSÓW” należy używać jedynie w przypadku nieczynności kina przypadającej na cały dany ustawowy okres raportowy.

 

 

 

 

V. PODPIS ELEKTRONICZNY I UPOWAŻNIENIA

 

Zgodnie z Rozporządzeniem:

„Dane, o których mowa w art. 19a ust. 1 ustawy […] opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelnia w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia oraz integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.”

 

Podpis może złożyć tylko osoba reprezentująca dany podmiot. W przypadku chęci upoważnienia osób trzecich konieczne jest złożenie pisemnego pełnomocnictwa za pośrednictwem:

 

  • poczty tradycyjnej – dokument opatrzony podpisem tradycyjnym.

Dane adresowe:

Wydział Obsługi i Analiz Raportów

Polski Instytut Sztuki Filmowej

ul. Leona Kruczkowskiego 2

00-412 Warszawa

 

  • lub poczty e-mail – dokument w formacie PDF, opatrzony podpisem elektronicznym.

Adres e-mail:  info.boxoffice@pisf.pl.

 

Zalecamy podpisywanie plików za pomocą Profilu Zaufanego (https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER).

 

 

 

VI.               SKUTKI PRAWNE NIEPRZEKAZANIA DANYCH

 

Zgodnie z ustawą o kinematografii:

„Art. 19b. 1. Podmiot prowadzący kino, który nie przekaże danych, o których mowa w art. 19a, albo nie przekaże ich w terminie – podlega karze pieniężnej w wysokości
od 1000 do 100 000 zł.

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada w drodze decyzji Dyrektor.

3. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Dyrektor uwzględnia wcześniejsze naruszenia obowiązków przekazywania danych przez podmiot prowadzący kino, zakres i rodzaj danych nieprzekazanych albo nieprzekazanych w terminie oraz rozmiar działalności prowadzonej przez podmiot.

4. Karę pieniężną wnosi się na rachunek bankowy Instytutu.

5. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o jej nałożeniu stała się ostateczna.

6. Do kar pieniężnych stosuje się przepisy działu IVa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298 i 2320
oraz z 2021 r. poz. 54).”

 

 

 

 

VII.           WERYFIKACJA STANU PRZESŁANYCH RAPORTÓW W SYSTEMIE BOXOFFICE.GOV.PL

 

Zestawienie plików z danymi dziennymi o liczbie widzów, liczbie sprzedanych biletów i zaakceptowanych znakach legitymacyjnych oraz przychodach z tytułu sprzedaży biletów poprawnie wprowadzonych do systemu dostępne jest na stronie https://boxoffice.gov.pl/ w zakładce „Raporty” -> „Dodaj raport”.