INSTRUKCJA PRZEKAZANIA DANYCH Z KIN DO PISF

 

Formularz do pobrania dostępny jest na stronie https://pisf.pl/dokumenty-do-pobrania/.

 

1.     Pobierz plik pn. „Formularz – dane dzienne z kin, obowiązuje od 4.03.2020 r.”.

 

 

 

2.     W arkuszu pn. „boxoffice.gov.pl” wprowadź dane kina (pełna nazwa podmiotu prowadzącego kino,
pełna nazwa kina, adres kina: ulica, nr budynku, kod pocztowy, miejscowość). Dane wprowadzone w formularzu
muszą być takie same jak zarejestrowane w systemie
https://boxoffice.gov.pl/.

 

 

 

3.     Kolumnę nr 1 „Dzień, za który sporządzono formularz przekazywania danych” uzupełnij
datą wyświetlania danego filmu w kinie (w formacie DD.MM.RRRR).

 

 

 

4.     Kolumnę nr 2 „Data sporządzenia formularza przekazywania danych” uzupełnij w formacie
DD.MM.RRRR zgodnie z dniem sporządzenia pliku.

 

 

 

5.     Kolumnę nr 3 „Identyfikator filmu wyświetlanego w kinie” uzupełnij indywidualnym identyfikatorem filmu
(zamiast jego tytułu). Spis identyfikatorów dostępny jest w serwisie
https://boxoffice.gov.pl/
oraz na BIP PISF.

 

UWAGA: W przypadku braku identyfikatora filmu skontaktuj się z pracownikiem Instytutu poprzez e-mail info.boxoffice@pisf.pl.
W treści zgłoszenia wprowadź dane filmu (tytuł, tytuł oryginalny, kraj i rok produkcji, gatunek, dystrybutor).

 

 

 

6.    Kolumnę nr 4 „Sala” uzupełnij numerem lub nazwą sali, w której wyświetlany jest dany film.
Należy podać nazwę sali zgodną z nazwą wprowadzoną w systemie
https://boxoffice.gov.pl/.

 

 

 

7.    W rubryce nr 5 „Godzina seansu” wpisz godzinę rozpoczęcia seansu w formacie 00:00.

 

 

 

8.     Pozycję nr 6 „Liczba widzów” uzupełnij liczbą widzów na danym seansie (w oddzielnym
wierszu dla każdego rodzaju biletów).

 

 

 

9.     W komórce „Liczba sprzedanych biletów” wprowadź liczbę sprzedanych na dany seans  
biletów
(w oddzielnym wierszu dla każdego rodzaju biletów).

 

 

 

10.  W kolumnie nr 8 „Nazwa rodzaju biletów sprzedawanych w danym kinie” określ nazwę rodzaju biletu
dla danego wiersza
.

 

 

 

11.  Rubrykę nr 9 „ Nazwa rodzaju zaakceptowanych znaków legitymacyjnych uznawanych w danym kinie”
uzupełnij nazwą zaakceptowanego znaku legitymacyjnego (np. karnet, kupon, Karta Dużej Rodziny)
dla danego rodzaju biletu. W przypadku braku znaku pozostaw to pole puste.

 

 

 

12.  W pozycji nr 10 „Wysokość przychodów z tytułu sprzedanych biletów” wprowadź kwotę
przychodu
ze sprzedanych na dany seans biletów (PLN).

 

 

 

13. Arkusz pn. „Dane” należy jednorazowo uzupełnić danymi podmiotu prowadzącego dane kino.

 

 

 

14.  Plik uwierzytelnij podpisem elektronicznym, a następnie przekaż za pośrednictwem
serwisu
https://boxoffice.gov.pl/.

 

UWAGA: Podpis może złożyć tylko osoba reprezentująca dany podmiot.
W przypadku chęci upoważnienia osób trzecich konieczne jest złożenie pisemnego pełnomocnictwa.