INSTRUKCJA PRZEKAZANIA DANYCH Z KIN DO PISF

 

Formularz do pobrania dostępny jest na stronie https://pisf.pl/dokumenty-do-pobrania/.

 

1.      Pobierz plik pn. „Formularz – dane dzienne z kin, obowiązuje od 4.03.2020 r.”.

 


 

 

2.      W arkuszu pn. „boxoffice.gov.pl” wprowadź dane kina (pełna nazwa podmiotu
prowadzącego kino, pełna nazwa kina, adres kina: ulica, nr budynku, kod pocztowy, miejscowość).

 


 

 

3.      Pole nr 1 „Dzień, za który sporządzono formularz przekazywania danych” uzupełnij
datą wyświetlania danego filmu w kinie (w formacie DD.MM.RRRR).

 

 

 

4.       Pole nr 2 „Data sporządzenia formularza przekazywania danych” uzupełnij w formacie
DD.MM.RRRR zgodnie z dniem sporządzenia pliku.

 


 

 

5.      Pole nr 3 „Identyfikator filmu wyświetlanego w kinie” uzupełnij indywidualnym
identyfikatorem filmu
(zamiast jego tytułu). Spis numerów ID dostępny jest w serwisie
 
www.boxoffice.pisf.pl.

 

UWAGA: W przypadku braku identyfikatora filmu skontaktuj się z pracownikiem Instytutu poprzez
e-mail
info.boxoffice@pisf.pl.

 

 

 

 

6.      Pole  nr 4 „Sala” uzupełnij numerem lub nazwą sali, w której wyświetlany jest
dany film.

 


 

 

7.      W rubryce nr 5 „Godzina seansu” wpisz godzinę rozpoczęcia seansu. Jest to pole
nieobowiązkowe.

 


 

 

8.      Pozycję nr 6 „Liczba widzów” uzupełnij liczbą widzów na danym seansie
(w oddzielnym wierszu dla każdego rodzaju biletów – pole nr 8).

 


 

 

9.      W komórce „Liczba sprzedanych biletów” wprowadź liczbę sprzedanych na dany seans
biletów
(w oddzielnym wierszu dla każdego rodzaju biletów – pole nr 8).

 


 

 

10.  W polu nr 8 „Nazwa rodzaju biletów sprzedawanych w danym kinie” określ nazwę
rodzaju biletu dla danego wiersza
.

 

 

 

11.  Rubrykę nr 9 „ Nazwa rodzaju zaakceptowanych znaków legitymacyjnych uznawanych
w danym kinie” uzupełnij nazwą zaakceptowanego znaku legitymacyjnego dla
danego rodzaju biletu. W przypadku braku znaku pozostaw to pole puste.

 

 

 

12.  W pozycji nr 10 „Wysokość przychodów z tytułu sprzedanych biletów” wprowadź
kwotę przychodu ze sprzedanych na dany seans biletów (PLN).

 

 

 

13.  Arkusz pn. „Dane” należy jednorazowo uzupełnić danymi podmiotu prowadzącego
dane kino.

 

 

14.  Plik opatrz podpisem elektronicznym, a następnie wgraj raport do serwisu boxoffice.gov.pl.

 

UWAGA: Podpis może złożyć tylko osoba reprezentująca dany podmiot.
W przypadku chęci upoważnienia osób trzecich konieczne jest złożenie pisemnego pełnomocnictwa